Egyesületünk 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy a Dunakanyar és a Börzsöny hegység kulturális és természeti értékeit megőrizze, és harmonikus ember-természet viszonyt alakítson ki az itt élő emberekkel együttműködve. 2002 óta kiemelten közhasznú társadalmi szervezetként vagyunk nyilvántartva. Kiemelt működési területünk a környezetvédelem, ennek érdekében a következő feladatokat vállaltuk fel:

  • Vizes élőhelyek állapotfelmérése, kutatások szervezése, védetté nyilvánítások szorgalmazása.
  • Terepgyakorlatok, ökotúrák, környezet- és természetvédelmi akciók, táborok szervezése.
  • A lakosság szemléletformálása környezeti nevelési kiadványokkal, újságcikkekkel, kiállításokkal, fórumokkal.
  • Érdekképviselet a környékbeli önkormányzatoknál és más hivatalos szerveknél.

Tevékenységeinket pályázati támogatásokból valósítjuk meg, 2005. évi pályázati eredményeink a következők voltak:

1. Érdekképviselet, szemléletformálás a Morgó-patak védelme érdekében

Ebben az évben megvalósult egyik legfontosabb érdekképviseleti momentum a Morgó-patak védelme érdekében. Ez egy, a Morgó-patak teljes vízgyűjtőterületét érintő konferencia volt. A rendezvény célja az EU Víz Keretirányelv előírásainak megismertetése volt a településvezetőkkel, ill. annak bemutatása, hogy fenntartható vízgazdálkodási tevékenységre kell koncentrálni. A téma több szakértője is részt vett a konferencián, mely a területről szóló kisfilmünk második legnagyobb körű fóruma is volt.

A rendezvényt széles körben hirdettük meg: az érintett 7 település polgármesterei, a szakhatóságok, társadalmi szervezetek kaptak meghívót. Az emlékeztetőt egyeztetést követően minden megjelentnek postáztuk.

Első és egyben egyik legfontosabb eredményünk továbbá a Morgó-patakról szóló rövidfilmünk elkészülte. A filmet az említett fórumon 20 fő, a Víz világnapi iskolai foglalkozáson 150 tanuló és tanár tekintette meg. A Víz világnapján a kismarosi Vilcsek Gyula Általános Iskolában és a Kis Morgó Óvodában 2 tagunk hat osztálynak és egy óvódás csoportnak egy (összesen 7), az életkori sajátosságokat figyelembe vevő módon foglalkozást tartott a víz, mint környezeti elem fontosságáról, az élővilág és az ember életében betöltött szerepéről, veszélyeztetettségéről.

Az iskola és az egyesület közös szervezésében már hagyományossá váló nyári tábor keretében terepi vezetésre került sor a patakmentén, sőt a patakmedrében, valamint a Duna-parton. A gyerekeket megismertettük az itt élő növényekkel, állatokkal, természeti folyamatokkal, emberi hatásokkal, ill. vízminőségi foglalkozást tartottunk. Sikeresnek tartjuk, hogy közel 50 kisebb-nagyobb gyermek csizmában, erdei és települési mederszakaszon végig menve szerzett saját tapasztalatokat. Az erről szóló egyik fénykép társzervezetünk a EU Víz Keretirányelvét népszerűsítő kiadványára is felkerült.

A Morgó-patak halfaunájának védelme érdekében halhatározót állítottunk össze. Egy példányban mellékeltük. A határozót a helyi polgárőr egyesület használja a patakban illegálisan halászók elleni fellépésekkor.

2. A Morgó-patak állapotfelmérési programjának folytatása

A korábban megkezdett állapotfelmérési programot 2005-ben is folytattuk; eredményeit és tapasztalatait tanulmányban és rövidebb változatban (kivonat) összefoglaltuk és csatoltuk. A terepbejárásokat és vízmintavételt fontosnak ítéljük, hiszen a vízgyűjtőn lezajló, eddig is tapasztalt folyamatokat mérlegelhetjük általa: pl. ilyen a különböző szennyezőforrások tényleges szerepe; a vízminőség javulása, mely az időközben befejezett csatornázottság eredményei is lehet, ill. a vizsgálat annak nyomon követésére is alkalmas.

3. Kismaros fásítása III. ütem

Idén is Kismaros településszerkezeti terve szerint folytattuk fásítási programunkat. Ennek eredményeként, a legforgalmasabb Kossuth Lajos utca mentén egy újabb fasorral gazdagodott Kismaros zöldfelülete. Idén hársfákból álló facsoportot ültettünk el.

Ezek mellett igyekeztünk pótolni a kiszáradt, beteg fákat. Fák, cserjék ültetésével egy patakparti közterületet is sikerült rehabilitálnunk, ahová ma már játszóteret terveznek.

A faültetésbe egyesületünk tagjain kívül sikerült bevonni a Szent László Cserkészcsapatot, Kismaros Képviselőtestületének több tagját és a Vilcsek Gyula Általános Iskola dolgozóit!

A többi facsemetét és cserjét a lakosok ültették el közterületeken, házuk előtt, valamint immár hagyományosan, egy-egy diófával a falu újszülöttjeit ajándékoztunk meg.

4. Kistérségi hatókörű környezeti nevelési programok Kismaroson

Kismaros Dunakanyar egyik közlekedési csomópontja. Általános iskolájába nemcsak kismarosi, hanem a környező falvakból és városokból is járnak ide gyerekek.  Kismaros természeti és kulturális értékeit kihasználva, a Vilcsek Gyula Általános Iskolával közösen értékmentő pályázati programot valósítottunk meg. A Magyar Kultúra Napján “Ismerd meg Kismarost” címmel pályázatot hirdettünk, melynek célja az volt, hogy a gyerekek által készített pályamunkákból és az egyesületünk által készített feladatlapokon – “Kismarosi barangolások” – keresztül megismerjék Kismarost.

Tavasszal elkészültek a pályamunkák, nyáron leteszteltük a feladatlapokat, ősszel a “Marus napokon” kiállítást szerveztünk a pályamunkákból és a legsikeresebbekből egy kis kiadványt szerkesztettünk “Szülőfalum Kismaros” címmel.

Szándékaink szerint a kiadványt és feladatlapokat sokszorosítani fogjuk.

Pénzügyi beszámoló 2005. év

Bevételek:

1. Értékesített nettó árbevétel:            0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke:    0
3. Egyéb bevételek:                     2 579 eFt

a. alapítói:                            0
b. központi költségvetési:          2 579 eFt
c. helyi önkormányzati:                 0
d. egyéb:                               0

4. Pénzügyi műveletek bevételei:            8 eFt
5. Rendkívüli bevételek:                    0
6. Tagdíjak:                                3eFt

A. Összes bevétel:                  2 592 eFt

Kiadások:

7. Anyagjellegű ráfordítások:             478 eFt
8. Személyi jellegű ráfordítások:           0
9. Értékcsökkenési leírás:                  0
10. Egyéb ráfordítások:                 1 045 eFt
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai:        0
12. Rendkívüli ráfordítások:                0

B. Összes ráfordítás:               1 523 eFt
C. Adózás előtti eredmény:          1 069 eFt
I. Adófizetési kötelezettség:           0
D. Jóváhagyott osztalék:                0
E. Tárgyév eredmény:                1 069 eFt

A pénzügyi támogatásokat a pályázati programok költségeire, működési költségekre ill. infrastruktúra-fejlesztésre fordítottuk. Az elnökségi tagok külön juttatásokban nem részesültek.

Az 1%-os adófelajánlásokból, 41 569 Ft-ból az iskolai környezeti nevelési programokat támogattuk, valamint az egyesület irodabútorait újítottuk fel.

Kismaros, 2006. április 17.

Farkas Zsuzsanna és Néder Katalin