Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesület

Elnök: 1077 Budapest, Király u. 87. II. 21. – Tel.: 06 (20) 944-67-14 – E-mail: kfkte@pro.hu
Programvezető: 2000 Szentendre, Frangepán u. 16. – Tel.: 06 (70) 235-02-54 – E-mail: renatur@enternet.hu

Kelt: Budapest-Szentendre, 2006. október 2.
Tárgy: EU Víz Keretirányelv

Tisztelt Címzett!

Egyesületünk „Vízvédelmi tanácsadó szolgálat és szakmapolitikai program az Európai Unió Víz Keretirányelve megvalósítására” címmel, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával programot indított, mert tevékenysége során tapasztalta: a vizek, víztestek jó ökológiai állapotának értelmezése hiányos és egyoldalú, a megvalósítás késik, a jó példák kommunikálatlanok, a társadalmi szereplők száma nagyon alacsony a téma horderejéhez képest.

Az egyesület és tagjai több évtizedes gyakorlati tevékenysége alapján állítottuk össze a program tartalmi elemeit (ld. alábbi nyolc „alcél”), melyet a minisztériumi töredéktámogatás miatt átalakítva kell megvalósítanunk. A megvalósításban minden, vizekkel, vizes élőhelyekkel foglalkozó szervezet (társadalmi szervezet, önkormányzat, vízgazdálkodási társulat és más kezelői, tulajdonosi szervezet, szakhatóság, tervező cég, …) részvételére számítunk, ami – mint az alábbiakban kiderül – véleményezést, ajánlást, érdekérvényesítést jelent elsősorban.

1. alcél: Egyesületünk a VKI népszerűsítésére 2005. végén készített egy rövid ismertető anyagot, melyet széles körben terjesztünk. Nyomdai utánnyomás helyett a digitális változatot helyezzük el letölthetően a Duna&Kanyar Kisvízfolyás-helyreállítási Szövetség tagszervezetei honlapján (www.tavirozsa.fantom.hu, http://matyasfaegyesulet.hu, http://elotaj.uw.hu), ill. keressük mindazon szervezeteket, melyek saját honlapjukon szintén elérhetővé teszik a kiadványt, ill. ugyanezen célból továbbküldik a célcsoportoknak.

A papíralapú változatból még van néhány tucat, ezért korlátozott példányszámban postai úton küldünk.

Minden esetben számítunk a visszajelzésre (egy rövid e-mail elegendő!), mert dokumentálni szeretnénk a történéseket.

2. alcél: Digitálisan küldjük a „Vízfolyások környezetbe illeszkedő szabályozása” c., 1989-ben kiadott, 80 oldalas, képekkel illusztrált könyv borítólapját. A kiadvány a műszaki és ökológiai tervezés tankönyve, szabványa lehetne – némi „aktualizálással”. A rövid szöveges ismertetőt mellékeltük.

Kérjük mindazokat, akik bekapcsolódnak a kiadvány és az általa képviselt ügy népszerűsítésébe:

  • a borító képét az ismertetővel letölthetően helyezzék el honlapjukon, ill. küldjék tovább, másokat is erre ösztönözve;
  • jelezzék, ha a kiadvány aktualizálásában, szabvánnyá formálásában részt vennének és azt is, ha a kiadványra papíralapon szükségük van. (Digitális verzióval nem rendelkezünk, s fénymásoláshoz egyetlen mesterpéldányunkat tudjuk postai úton köröztetni.)
  • A véleményezés határideje: 2006. december 31.

Egyéb kapcsolódó kiadványokal is rendelkezünk, melyeket elsősorban digitális formában tudunk megküldeni, ill. honlapokra feltenni/feltetetni. Kérjük, ha hasonló alapmunkát ajánl, tegye közkinccsé!

3. alcél: Szembesülve azzal, hogy számos egyetemi és egyéb tankönyv, pályázati kiírás a VKI céljával („jó ökológiai állapot elérése”) nem koherens, sőt ellentmond annak, kiadókat, szerzőket, kiírókat keresünk meg. Keressük a hasonló véleményező munkatársakat és kérjük, hogy együtt vagy külön, de véleményünket jutassuk el a nevezettekhez, ajánljuk fel szakmai segítségünket! Dokumentáljuk a megkereséseket, a témákat, a válaszokat, mert mindezeket szintén közzé tesszük.

Hasonlóan véleményezzük a hivatalos VKI-országjelentést is!

4. alcél: A 2. alcél, ill. általában a program konkrét elemekkel történő kiegészítéseként, alátámasztásaként hazai és külföldi példák, ajánlások, esettanulmányok tárát kívánjuk összeállítani. Így pl. bemutatjuk, kinek miért célja (ill. miért nem célja) a „jó ökológiai állapot megvalósítása”, ki mit gondol róla, született-e elképzelés, terv ez ügyben (milyen tartalommal), netán megvalósult-e?

Leírást, képet, vázlatrajzot, áttekintő térképet, tervlap-másolatot – lehetőleg digitálisan, nagy terjedelem esetén CD-n –  várunk ill. helyezzünk el a honlapon, ország jelentésünkben.

5. alcél: A saját „jó hazai  gyakorlat” bemutatását elsősorban az egyes víztestek tulajdonosaitól  és kezelőitől várjuk, akik példaként említhetőek a „ökológiai VKI” megvalósítása terén. Vállaljuk, hogy a mérlegelt pályamunkájuk alapján minden lehetséges fórumon (szakmai találkozók, honlapok, országjelentés) a követendő jó gyakorlat mintájaként kommunikáljuk a szervezetet, ill. eredményeit.

A pályamunkák beadása határideje: 2006. november 31. (Második fordulót is tervezünk, ill. a határidőktől függetlenül a későbbiekben is várjuk az összeállításokat.)

Tartalmi és formai követelményeket a – 4. alcélnál leírtakon kívül – nem támasztunk, de kérjük, hogy a leírásban a választott gyakorlati megoldás indoklása, célja hangsúlyosan szerepeljen.

6. alcél: „Vízvédelmi tanácsadó szolgálat” néven folytatjuk Vízvédelmi Munkacsoportunk eddigi szakmai és facilitátori munkáját. Minden olyan szakember, lakos és szervezet rendelkezésére állunk, mely a vizek védelmét és fejlesztését tűzte ki célul, ill. azt hivatalból végzi. Segítünk többek között vízgyűjtőgazdálkodási tervek, koncepciók összeállításában, vizes élőhelyek természetvédelmi kezelése, rehabilitációja, bemutatása terén, környezetvédelmi programok átgondolásában. A szolgálat térítésmentes, ugyanakkor anyagi támogatást nem élvez, ezért szükség esetén költségtérítést kérünk, ill. támogatott projektek esetén szakértőként állunk rendelkezésre.

7. alcél: A tanácsadó szolgálathoz hasonló, de a következő generációknak szóló terepi környezeti nevelési-oktatási feladatokat is vállalunk. Várjuk általános és középiskolai, egyetemi oktatók, csoportok jelentkezését, hogy elsősorban a Dunakanyar vizes élőhelyei példáján ismerkedjünk a jó ökológiai állapotával, védelmével, megvalósításával.

8. alcél: A KVVM a honlap üzemeltetését, az országjelentés elkészítését és a koordinációt támogatta anyagilag. A program eredményeit letölthetően, részben országjelentéssé szerkesztve tesszük közzé a http://renatur.uw.hu-n, a „Kék Forrás – VKI” fül alatt. A jelentést megküldjük a szakhatóságoknak, a minisztériumoknak, szakmai szervezeteknek és Brüsszelbe.

Obermayer András sk.
Elnök, alapító
A Kék Forrás KTE Vízvédelmi Munkacsoport tagja

Dukay Igor sk.
A Kék Forrás KTE Vízvédelmi Munkacsoport vezetője, programvezető
A RENATUR 2005 Bt. ügyvezetője
természetvédelmi szakértő OKTVF-Sz-240/2005
természetvédelmi felülvizsgáló OKTVF-F-386/2005
vízvédelmi felülvizsgáló OKTVF-F-386/2005

Letöltés:
Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesület: Vízvédelmi tanácsadó szolgálat és szakmapolitikai program az Európai Unió Víz Keretirányelve megvalósítására