gát
Bemutatkozunk

A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület bemutatása

Az Egyesület célja: A Dunakanyar természeti értékeinek megőrzése és az eredeti természetes egyensúly visszaállítása.

Tevékenységi körei

Elsősorban gyakorlati természetvédelmi munkák: fák ültetése, pataktisztítás.

A lakosság szemléletformálása természeti kincseink megóvása érdekében.

Állapotfelmérések: vizes élőhelyek (patakok, patakpartok, Duna-part), erdők, rétek.

Terepgyakorlatok, környezet- és természetvédelmi akciók szervezése és lebonyolítása.

Védetté nyilvánítások szorgalmazása.

Eddigi eredményeink

1. Vizes élőhelyek állapotfelmérése

1998 augusztusában – az Ökosansz Alapítvány megbízásából – kezdtük el vizsgálni rendszeresen a Morgó-patak vizét vízkémiai módszerekkel, öt helyszínen, a kismarosi szakaszon. 2000 áprilisától a Göncöl Alapítvány segítségével kiterjesztettük vizsgálatainkat a patak forrásvidékétől (Királyréttől) a torkolatig (Kismarosig), szintén 5 mérőhelyen. Módszereink ezáltal kibővültek a vízi makrogerinctelen indikátor szervezetek vizsgálatával is.

Adatainkat folyamatosan feldolgozzuk (számítógépes adatbázis) és kiértékeljük.

Kutatásainkat a Környezetvédelmi Minisztérium a “Nem védett területek természeti értékeinek feltárására” kiírt pályázatán első helyezéssel díjazta hidrobiológia kategóriában.

2002 tavaszán egyesületünk is csatlakozott a Börzsöny Akciócsoport tavaly megkezdett élővilág-felméréshez a kismarosi Duna-parton.

2. Érdekérvényesítés

A legelső lépéseket a Morgó-patak (hivatalos térképeken Török-patak) védelme érdekében tettük, ugyanis a Kismarosi Önkormányzat a “vis maior” pályázati keretből milliós nagyságrendű összeget nyert árvízvédelemre, a patak rendezésére. A patakpart ill. patakmeder-rendezés fák kivágásával és mederkotrással járt.

Egyesületünk elsődleges célja az volt, hogy a patak természetes ill. természetközeli állapotát minél inkább megóvja, és a munkálatok során a kivitelező az ökológiai szempontokat is figyelembe vevő javaslattételi terv szerint járjon el. Ezt a tervet környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakemberek dolgozták ki egyesületünk felkérésére. Vízvizsgálati eredményeinket is fel tudtuk használni arra, hogy a patakparti fákat megmentsük, ezek az eredmények a helyi sajtóban is megjelentek, illetve eljutottak a Képviselő-testület tagjaihoz is.

2002 óta az egyesület két tagja állandó jelenlétével részt vesz Kismaros Község Önkormányzatának ill. Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottságának munkájában, ahol elsősorban a patak vízgyűjtő-területének és a Duna-part védelmében tesz lépéseket.

Az Önkormányzat emellett a környezetvédelem ügyét szolgáló határozatokban, dokumentumokban egyesületünk szakértelmére is támaszkodik, így aktív rész vállaltunk az idegenforgalmi és környezetvédelmi koncepciójának véleményezésében, a környezetvédelmi rendelet elkészítésében és a településszerkezeti tervnek előkészítésében.

3. Gyakorlati természetvédelmi akciók

2000-ben Kismaros akkori önkormányzata – az áradások kizárólagos okaként a meder kaviccsal való feltöltődését, a mederszéli fák behajlását jelölte meg – elhatározta a patak kotrását, a fák kivágását, melyet részben társadalmi nyomással és halmentő akcióval sikerült enyhíteni. A halmentő akció során – melyben a Göncöl Alapítvány, a Pest Környéki Madarász Kör, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és egyesületünk vett részt – kb. 2200, jórészt védett halat helyeztünk át a közeli Gimpli-patak alsó szakaszára, ill. patakunk felső, erdei szakaszára.

A három akció példaértékű is volt, hiszen sok kisvízfolyás halfaunáját veszélyeztetik a kotrások, valamint a helyi Polgármesteri Hivatal támogatását fejezte ki az ügy kapcsán. Az eseményről három televízió-társaság is riportot készített.

Megalakulásunk óta rendszeresen szervezünk patakpart tisztítási akciókat, melyeket a kismarosi Polgármesteri Hivatal is támogat.

2001 novemberében faültetést szerveztünk a patakpart kismarosi, belterületi szakaszán. 14 db égerfacsemetét ültettünk el.

4. Környezeti nevelés

Lehetőség szerint a személyes terepi ismeretszerzésre helyezzük hangsúlyt: terepgyakorlatokat, bemutatókat szervezünk, segítjük az iskolai környezeti nevelést. Már több alkalommal is tartottunk természetismereti gyerekprogramokat (újrapapírkészítés, vízvizsgálat), Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és fák napja ill. Gyereknap alkalmából.

Emellett kiállításokat (pl. a kismarosi Teleházban), lakossági fórumokat, akciókat szervezünk, befejezzük a Morgó-patakról és természeti értékeiről szóló kiadványunkat, valamint kétféle, rövid, minden családhoz és hivatalba eljuttatandó ismertetőanyagot készítünk, cikkeket teszünk közzé a helyi sajtóban és honlapunkon. “Élő Dunakanyar” címmel vándorkiállítást szerveztünk a Börzsöny Akciócsoporttal közösen 2002 nyarán, mely a Dunakanyar természeti értékeit mutatta be kinagyított fényképeken.

5. Jelenleg futó programjaink

a.) A Morgó-patak vízgyűjtő területének komplex felmérése és értékeinek bemutatása

Ebben az évben (2003) több tekintetben is szélesebb körű vizsgálatokkal kívánjuk feltárni a patak élővilágát és vízminőségét, valamint koncentráltabban vállaljuk a patak és élővilágának érdekképviseletét, megismertetését. A Morgó-patakon és hat mellékvizén összesen 16 állandó mintavételi pontot vizsgálunk forrásvidékükön, torkolatuk felett és alatt, öt alkalommal, úgy ütemezve, hogy a hétvégi telkek vízminőségre való hatását is bizonyítani tudjuk. Munkánk során elsősorban a patak menti területekre koncentrálunk, de a veszélyeztető tényezők miatt a teljes vízgyűjtő területen zajló folyamatokat és értékeket is részleteiben akarjuk megismerni.

A patak élővilágának felmérését szintén más, részben a területen már tevékenykedő társadalmi szervezetekkel közösen végezzük; így kerül sor további botanikai, halfaunisztikai, madártani vizsgálatokra, az itt élő vízi gerinctelen élőlények, kétéltű-, hüllő- és denevérfajok felmérésére is.

A jövőben a vízminőség-vizsgálat mellett a személyes terepi ismeretterjesztésre is hangsúlyt szeretnénk fektetni: terepgyakorlatokat, bemutatókat szervezünk, így segítjük a környékbeli iskolák és óvodák környezeti nevelési programjait (jeles napi, erdei iskolai programok).

A felmérések mellett fontosnak tartjuk, hogy tapasztalatainkat minél széles körben bemutassuk, közismerté tegyük a lakosság, a döntéshozók számára s így minimálisra csökkentsük a patakot és völgyét érintő káros hatásokat, mint például: hulladék- és sittlerakás, szennyvízterhelés, mederkotrás, fakivágások…Végső célunk a patakvölgy védetté nyilvánítása.

b.) A Morgó-patak revitalizációs tervének kidolgozása

1999. nyarán a nagy esők hatására sok kisvízfolyása lépett ki medréből, elöntve völgyének településeit. Az egyik legjelentősebb börzsönyi vízfolyás, a Morgó- (más néven: Török-) patak, Szokolyán és Kismaroson okozott nagy károkat, melyekben a szélsőséges időjárási (csapadék-) viszonyokon túl az emberi felelőtlenség ill. a terepadottságok is szerepet játszottak.

Kismaros akkori önkormányzata – az áradások kizárólagos okaként a meder kaviccsal való feltöltődését, a mederszéli fák behajlását jelölte meg – elhatározta a patak kotrását, a fák kivágását, melyet részben társadalmi nyomással és halmentő akcióval sikerült enyhíteni.

Ezen a patakszakaszon mutatható ki a Börzsöny legnagyobb petényi-márna populációja, valamint nagy számban a szintén védett fürge-cselle és a kövi-csík is. Célunk, hogy a patak a védett és nem védett halfajok állományait újra el tudja tartani, medre és az ökológiai szempontból elválaszthatatlan parti környezete újra természetközeli legyen.

Célunk a “visszaszabályozás, a revitalizáció/renaturalizáció, melytől a vízminőség javulást is várjuk. Ennek érdekében egy szakemberek által megírt, revitalizációt előkészítő tanulmány elkészíttetésére írtuk pályázatot. A tervet halbiológiai szakértők, vízügyi szakemberek és tájtervezők együtt alakítják ki, így mindet szakterület megfelelően képviselve lesz. Az egyeztetett tervdokumentációt egy vízgazdálkodási társulat készíti el. A közös munka támogatására egyeztető fórumokat, közös terepbejárásokat szervezünk. A terv elkészültével azt lakossági és környezetvédelmi fórumokon is közzé kívánjuk tenni. A tanulmányt a területileg illetékes vízügyi-, környezet- és természetvédelmi hatóság elé tárjuk elvi vízjogi engedélyezés céljából, valamint egy példányát átadjuk a kismarosi önkormányzatnak.

c.) A Dunakanyar és vonzáskörzetét bemutató ismeretterjesztők létrehozása

A Dunakanyar vonzáskörzetéről környezet- és természetvédelmi szemlélet-formálását szolgáló ismeretterjesztők, információhordozók létrehozása: képes kiadvány, mely a terület táji, természeti értékeit mutatja be; CD-ROM, mely a Dunakanyar kialakulását mutatja be földtani szempontból, az élővilág és környezetbarát technológiák bemutatása; weboldal www.borzsonyhegy.hu címmel; valamint képeslapok, plakátok.

d.) Egyesületünk személyi kapacitásai

Az egyesületnek főállású munkatársa nincsen. Az egyesület tagjai a felvállalt programokat és feladatokat önkéntesen ill. lehetőség szerint pályázati támogatásokból végzik. A tagok között biológia-kémia és biológia-földrajz szakos tanárok, tanítók, természetvédelmi őrök, fotósok, agrár- ill. kertészmérnökök, kommunikációs szakemberek vannak, valamint egy humánökológus, egy erdész, egy pszichológus, egy jogász, és egy kézműves is.

Speciális szakmai tudással az alábbi témakörökben rendelkezünk: környezeti nevelés, vízkémiai mérések és bioindikációs vizsgálatok, patakrevitalizáció, pályázatírás, kiadványszerkesztés, szoftverfejlesztés, természetfotózás, ökoturizmus, biogazdálkodás, környezetvédelmi jog. Az egyesületi munkával kapcsolatos adminisztrációt egyesületi tagunk és egy felkért (fizetett) könyvelő végzi.

e.) Résztvevők, kapcsolatok

Programjainkon elsősorban egyesületünk tagjai vesznek részt. Kutatásainkba, a tagság személyes kapcsolatrendszerét kihasználva külső szakértők is részt vesznek.

Környezeti nevelési programjainkat személyes megkeresés útján elsősorban gyerekeknek és pedagógusoknak hirdetjük, a helyi újságokon keresztül pedig a lakosságot szólítjuk meg.

Programjainkon gyakran részt vesznek külső önkéntesek is, elsősorban gimnazisták és egyetemi, főiskolai hallgatók.

Az egyesület mákos gubás taggyűlése
Az egyesület mákos gubás taggyűlése

It was hard to make it so cool

Greatest Theme Options

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

[tile pattern=”BTC” bgcolor=”#55732a” text=”Dokumentumok” number=”1″ link=”http://matyasfaegyesulet.hu/kategoria/dokumentumok/” size=”mini” el_position=”first”] [tile pattern=”BTC” bgcolor=”#d4bd13″ text=”Kiadványok” number=”12″ link=”http://matyasfaegyesulet.hu/kategoria/kiadvanyok/” size=”mini”] [tile pattern=”BTC” bgcolor=”#55732a” text=”Közhasznúsági jelentések” number=”12″ link=”http://matyasfaegyesulet.hu/cimke/kozhasznusagi-jelentes-2/” size=”mini”] [tile pattern=”BTC” bgcolor=”#d4bd13″ text=”Kapcsolat” number=”34″ link=”http://matyasfaegyesulet.hu/kapcsolat/” size=”mini” el_position=”last”]